notársky úrad poskytuje tieto

ČINNOSTI

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti.

viac o úrade

„Čo je písané, je dané.“

Notár vykonáva v zmysle Notárskeho poriadku najmä :

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti notár môže fyzickým osobám a právnickým osobám:

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch
 • závety, listiny o vydedení
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • exekučný titul a zmluva o pôžičke
 • o iných právnych úkonoch
prečo spísať listinu u notára formou notárskej zápisnice?

Všetky listiny vyhotovené notárom majú formu notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je verejnou listinou. Verejná listina je v zmysle § 134 Občianskeho súdneho poriadku každá listina vydaná súdom Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v medziach ich právomoci ako aj listina vyhlásená osobitným predpisom za verejnú. Takou je aj notárska zápisnica. Verejná listina má vyššiu dôkaznú silu ako listina súkromná. Ak nie je dokázaný opak platí to, čo je potvrdené vo verejnej listine. Na rozdiel od listiny súkromnej, kde to, čo je v nej napísané, treba aj dokázať. Notársky poplatok za každý notársky úkon je pevne stanovený vyhláškou č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá je verejne prístupná.

Osvedčovanie právne významných skutočností
 • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • vyhlásení o vydržaní podľa §63 zák. č. 323/1992 Zb.
 • protestácii zmeniek
 • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • iných skutočnostiach
ČINNOSŤ SÚDNEHO KOMISÁRA
 • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia súdu
Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov
 • Notársky centrálny register určených právnických osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov
 • Notársky centrálny register listín
Iná činnosť notárskeho úradu
 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • zaručená konverzia dokumentov z listinnej podoby do elektronickej, resp. z elektronickej do listinnej podoby podľa Zákona č. 305/2013 Z.z.
 • vydávanie výpisu z obchodného registra použiteľného na právne úkony

Máte otázky?