Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

Notár svojím postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti.

notárka

JUDr. Zuzana Holčíková

notársky koncipient

JUDr. Katarína Siskovičová  PhD. 

zamestnanec poverený notárom

Alena Baranovičová

zamestnanec poverený notárom

Kristína Janíčková